Forskning

Matsentralen bidrar til å redusere matsvinn og fattigdom gjennom daglig drift og prosjekter, men også ved å delta i ulike forskningsprosjekter som bidrar til å bygge kunnskap og legge til rette for læring. Forskning er også et middel til å forstå problemstillinger og øke bevissthet, for å legge til rette for løsninger. Nedenfor kan du lese om noen av forskningsprosjektene vi har vært involvert i.

Foto: Overskuddsbordet ved Sagene skole med intervju med prosjektlederen i Matsentralen Norge.

Food2gather: Sagenes inkluderende nærmiljø agenter

Det europeiske prosjektet Food2Gather undersøker hvilken rolle mat spiller i å skape det offentlige rom. Prosjektet foregår i tett samarbeid med Kompass & Co og tverrfaglig miljøteam på Sagene skole som skal benytte kantina, mat- og helserommet, gymsal og andre samlingsrom på skolen til en rekke ulike aktiviteter for å undersøke og legge til rette for alle sosiale sammenhenger der folk, sted eller ting kommuniserer med hverandre og etablerer relasjoner gjennom mat. Matsentralen Norge deltar i prosjektet med rådgivning rundt tema matsvinn og omfordeling av overskuddsmat.  Forventede resultater avslører "et Europa i forandring", og foreslår god praksis knyttet til forbruk, produksjon, distribusjon og deling av mat på offentlige steder som fremmer former for sosialitet og inkludering.

Quantifying the Impact of European Food Banks – From Farm to Fork

Quantifying the Impact of European Food Banks – From Farm to Fork

Prosjektet jobber med å utvikle et effektivt system for datainnsamling og analyse av aktiviteten i europeiske matbanker. Prosjektet begynte i 2020, ledes av FEBA og har mottatt støtte fra den europeiske union. Målet med prosjektet er å utvikle indikatorer for å måle den økonomiske, sosiale, ernæringsmessige og miljømessige effekten av aktiviteten til de europeiske matbankene. Matsentralen Norge deltar i pilotgruppen og jobber med blant annet definisjon av felles indikatorer, datasettstruktur, datainnsamlingsstrategier, utvikling av Matdonasjonsobservatoriet og promotering og formidling av “Observatoriet om matdonasjon”.

Active Citizens Fund

Active Citizens Fund - Regional Program skal utforske utfordringer og behov til det sivile samfunnet i Polen. Hovedmålet er å bidra til å styrke aktivt medborgerskap, større myndiggjøring av sårbare grupper, fremme menneskerettigheter og sosialt mangfold, og styrket kapasitet og bærekraft i sivilsamfunnet. Dette ved å  utveksle erfaringer og kunnskap mellom føderasjonen av polske matbanker og nettverket av norske matbanker. Som en del av dette samarbeidet arrangerte vi workshoppene «Matsvinn, matdonasjon og politikk – et webinar for kompetansedeling med Norge og Polen» og «Skole- og bevisstgjøringskampanjer i matbankene i Polen og Norge». I 2022 skal vi også arrangere studiebesøk i både Polen og Norge. I 2023 skal føderasjonen av polske matbanker og nettverket av norske matbanker publisere en rapport med best-cases og erfaringen fra samarbaidet.

Oslo University

BREAD - Building Responsibility and Developing Innovative Strategies for Tackling Food Waste

BREAD er et internasjonalt forskningsprosjekt som forsøker å samle nødvendig kunnskap om effektive matsvinnsløsninger som kan utnyttes av matbransjen. Prosjektet jobber på tvers av aktører og skalaer og ser på ansvarlig innovasjon på politikk-, bedrifts- og forbrukernivå. Deltakere i prosjektet inkluderer bl.a TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitet i Pisa, Matvett og NORSUS og skal arbeide i perioden 2019-2022.

Som en del av prosjektet, delto Matsentralen Norges i workshopen “Developing Future Scenarios for Food Waste” i 2020. Matsentralen Norge arrangerte også seminaret "Tackling food waste Through Redistribution, policies and best practises across Europe" i 2021 i samarbeid med TIK. I 2021 bidro Matsentralen Norge også som ekspert til artikkelen Norway's Food Waste Reduction Governance: From Industry Self-Regulation to Governmental Regulation? og som medforfatter i artikkelen European food banks and COVID-19: Resilience and innovation in times of crisis.

SusValueWaste

SusValueWaste

I 2017 deltok Matsentralen Norge i workshoppen “Samspill for bedre utnyttelse av mat: Oppskrifter på reduksjon av matsvinn og håndtering av matavfall”. Workshopen var arrangert av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) som en del av SusValueWaste - et forskningsprosjekt om innovasjon for blant annet redusert matsvinn og bedre utnyttelse av matavfall i bioøkonomien. Innsikten fra workshopen ble senere bruk i prosjektets forskning på innovasjon og politikkutforming for å fremme bærekraftig og sirkulær utnyttelse av bio-baserte reststoffer. Blant annet så prosjektet nærmere på den selvregulerende bransjeavtalen som et politisk virkemiddel for å redusere matsvinn og sammenligne med andre relaterte politiske tiltak internasjonalt.

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.