Skoler

Matsentralen vil bidra til å redusere fattigdom og matsvinn på ulike måter. I tillegg til å redde og omfordele overskuddsmat, og med det bidra til hele 7 av FNs 17 bærekraftsmål, arrangerer Matsentralen også skolebesøk og andre aktiviteter for og med skoler, for å bidra til å øke bevisstheten om matsvinn og fattigdom. På denne siden kan du lese mer om våre skoleprosjekter.

Matsentralen Skoleprosjekter
Bli matredder i Vestfold og Telemark

Bli matredder i Vestfold og Telemark

Matsentralen Vestfold og Telemark ønsker å bidra til dybdelæring i skolen og tilbyr derfor skolebesøk til grunnskolene i regionen. Prosjektet heter "Bli matredder" og er finansiert av Kavlifondet og Sparebankstiftelsen DNB. Besøket gjennomføres i 2 deler og inkluderer: Et teoretisk del i klasserom (ca.2t.) og et praktisk del, på skolekjøkkenet (2,5t. - halv dag). Besøkene arrangeres som et supplement til de ordinære fagene og forsvarer læreplanmål i fagene mat og helse, samfunnsfag, KRLE, kunst og håndverk og naturfag. Ut i fra Kunnskapsløftets tverrfaglige temaet “Bærekraftig utvikling" er Matsentralens skolebesøk et perfekt bidrag til elevenes læring i grunnskolen. Kontakt prosjektlederen i Matsentralen Vestfold og Telemark for mer informasjon og avtale om et skolebesøk.

Fra matsvinn til matvinn

Fra matsvinn til matvinn

Matsentralen Trøndelag har samarbeidet med Framtiden i Våre Hender siden 2018. Hver høst får alle 6. og 9.klasser i Trondheim kommune tilbud om et undervisningsopplegg rundt verdien av mat og miljøkostnaden av å kaste mat. Elevene bevisstgjøres de lange verdikjedene bak maten, bærekraftsmålene, fattigdom og matsvinn. Opplegget for 6.klassene inkluderer omvisning på Matsentralen, men da koronarestriksjonene kom ble det ikke lenger mulig å gjennomføre fysiske skolebesøk. I den forbindelse lagde vi to kortfilmer om matsvinn og matsentralen. Skolebesøkene fortsetter høsten 2022. Ta kontakt med Matsentralen Trøndelag for mer informasjon.

Bærekraftssamling for skoleklasser hos Matsentralen Vestland

Bærekraftssamling for skoleklasser hos Matsentralen Vestland

Matsentralen Vestland har nylig avsluttet et skoleprosjekt der 6. klassinger i Bergen kommune har blitt invitert til Bærekraftssamling. Mer enn 1000 barn har deltatt, og de fleste har vært på besøk hos Matsentralen. Vi har også vært ute på besøk hos en del av skolene som ikke har kunnet komme til sentralen. Gjennom informasjon om vårt arbeid har vi en unik mulighet til å sette søkelys på de miljømessige utfordringene matsvinnet utgjør samt omfanget av fattigdom og utenforskap i samfunnet.

Ved å spre kunnskap ønsker vi å bidra til et mer bærekraftig samfunn, og skape forståelse for at vi alle kan bidra ved å redusere vårt forbruk i hverdagen. Vi tror at om de unge etablerer gode vaner tidlig i livet, vil de ta dette med seg inn i voksenlivet. Vi håper også at barna vil påvirke sine familier slik at ringvirkningene blir store. Prosjektet har vært mulig å gjennomføre takket være midler fra Grieg Foundation. Vi håper å kunne videreføre prosjektet også i årene som kommer.

Sustainable eaters med NOFIMA

Sustainable eaters med NOFIMA

Det overordnede målet for prosjektet er å gi økt forståelse for og forsterke forbrukernes bidrag til, et bærekraftig norskt matsystem. Forskningsprosjektet skal blant annet kartlegge hvordan forbrukernes valg og atferd har betydning for for matens verdikjede. I tilknytning til skolebesøk hos ulike matsentraler i nettverket, utfører matforskningsinstituttet Nofima en spørreundersøkelse for å evaluere effekten av Matsentralens skolebesøk. Resultatene vil bli brukt til å bygge nasjonalt kunnskap om barn og unges holdninger til matsvinn.

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.