January 3, 2024

Matsvinnutvalgets rapport: 33 tiltak for å halvere matsvinnet

Matsvinnutvalgets rapport foreslår 33 tiltak for å halvere matsvinnet innen 2030.

/
Matsvinnutvalgets rapport: 33 tiltak for å halvere matsvinnet

Matsvinnutvalget, ble som ble satt ned av klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren i begynnelsen av 2023, leverte sin rapport onsdag 3. januar. Utvalgets mandat var å utrede tiltak for å nå målet om 50 prosents reduksjon av matsvinn innen 2030.

Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og drikke, ledet utvalgets arbeid. Matvett var utvalgets sekretariat. Les mer om utvalget her.

Utvalgets viktigste virkemiddel

Matsvinnutvalgets rapport kan opppsummeres i 33 tiltak delt i fire ulike kategorier: Regulatoriske tiltak, endriner i bransjeavtalen, oppdrag/tildelingsbrev og sektorvise tiltak.

Viktigst og ventet å være mest effektivt er et aktsomhetskrav for matbransjen, samt en foreslått styrking av bransjeavtalen.

Et aktsomhetskrav innebærer at aktører forpliktes til løpende risikovurderinger og må iverksette skreddersydde tiltak for å unngå matsvinn både i egen virksomhet, og på tvers av verdikjeden, inkludert ut mot forbruker. Et av tiltakene som da må vurderes er donasjon av overskuddsmat

Dette vil både være et treffsikkert og kostnadseffektivt grep. I tillegg foreslås andre regulatoriske grep som donasjonsplikt for aktører over en viss størrelse, og krav til nedprising i dagligvarebutikkene.

Kilde: matvett.no

Ingen matkastelov?

Det var knyttet stor spenning til hvilke virkemidler matsvinnutvalget ville anbefale, og kanskje særlig knyttet til en matkastelov.

Matsvinnutvalgets aktsomhetsvurdering er en forpliktende arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge og følge opp reelle og potensielle konsekvenser av virksomhetens drift, i dette tilfellet matsvinn. Matsvinnutnvalget forslår at at en aktsomhetsvurdering nedfelles i Matloven og håndheves av Mattilsynet. På den måten videreutvikles eksisterende reguleringer og rett kompetanse i håndhevingen sikres.

Hva betyr matsvinnutvalgets anbefalinger for matsentralene?

Matsvinnutvalgets rapport er anbefalinger som er overlevert politikerne, og det er nå opp til dem å vurdere hvilke av de foreslåtte tiltakene som vil innføres.

Til sammen har de 33 virkemidlene foreslått av utvalget et beregnet potensial tilsvarende 75 % reduksjon av matsvinnet, hvorav ca 20 % i dagligvarehandelen og matindustrien. Omkring halvparten av reduksjonen er ventet i forbrukerleddet.

Det er vanskelig å tallfeste betydningen for matsentralene spesifikt, men vi er trygge på at krav om planmessig arbeid med matsvinn gjennom hele verdikjeden vil ha stor betydning for matredding, og dermed økt tilgang på overskuddsmat for matsentralene. De viktigste foreslåtte grepene som har betydning for arbeidet med overskuddsmat er:

  • Aktsomhetskrav
  • Donasjonsplikt
  • Styrking av bransjeavtalen

Vi takker utvalgets medlemmer for svært godt samarbeid, og ser frem til resultatene av den politiske behandlingen av utvalgets arbeid.

📷: Matvett (plansje) og Matsentralen

Nyheter

Tusen takk! Du er nå påmeldt.
Oi, det skjedde en feil ved innsending. Prøv på nytt.